top of page

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

I. PRIVĀTUMA UN DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA
Saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem GLOBESE SL (turpmāk tekstā - arī tīmekļa vietne) apņemas veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus atbilstoši savākto datu riskam atbilstošam drošības līmenim.

Tiesību akti, kas iekļauti šajā privātuma politikā
Šī privātuma politika ir pielāgota spēkā esošajiem Spānijas un Eiropas tiesību aktiem par personas datu aizsardzību internetā. Konkrēti, tajā ir ievēroti šādi noteikumi:
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (GDPR).
- gada 5. decembra Organiskais likums Nr. 3/2018 par personas datu aizsardzību un digitālo tiesību garantēšanu (LOPD-GDD).
- Karaļa 21. decembra Dekrēts 1720/2007, ar ko apstiprina Regulu, ar kuru īsteno 13. decembra Organisko likumu 15/1999 par personas datu aizsardzību (RDLOPD).
- 11. jūlija Likums 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību (LSSI-CE).

Par personas datu apstrādi atbildīgās personas identitāte
Persona, kas ir atbildīga par personas datu apstrādi, kuri apkopoti vietnē www.maderoterapiamontsebueno.com, ir: GLOBESE S.L., kuras nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: B-67849877 un kura ir reģistrēta: Malagas komercreģistrā ar šādiem reģistrācijas datiem: Aida García Bueno (turpmāk tekstā - datu pārzinis), kuras pārstāvis ir: Aida García Bueno (turpmāk tekstā - datu pārzinis). Tās kontaktinformācija ir šāda:
Adrese: C/La Hoz 17
Kontakttālrunis: 744640239
Kontaktpersonas e-pasts: maderoterapiaenmalaga@gmail.com

Personas datu reģistrs
Saskaņā ar RGPD un LOPD-GDD noteikumiem mēs informējam, ka personas dati, kurus GLOBESE apkopo, izmantojot tās lapās sniegtās veidlapas, tiks iekļauti un apstrādāti mūsu fišero, lai atvieglotu, paātrinātu un izpildītu saistības, kas noslēgtas starp GLOBESE un Lietotāju, vai lai uzturētu attiecības, kas izveidotas Lietotāja aizpildītajās veidlapās, vai lai atbildētu uz Lietotāja pieprasījumu vai pieprasījumu. Tāpat saskaņā ar RLPD un LOPD-GDD noteikumiem, ja vien nav piemērojams RLPD 30. panta 5. punktā paredzētais izņēmums, tiek uzturēts apstrādes darbību reģistrs, kurā atbilstoši tā fiziskajai pusei ir norādītas veiktās apstrādes darbības un citi RLPD noteiktie apstākļi.

Personas datu apstrādei piemērojamie principi
Lietotāja personas datu apstrādei piemēro šādus principus, kas noteikti VDAR 5. pantā un 5. decembra Iestāžu likuma 3/2018 par personas datu aizsardzību un digitālo tiesību garantēšanu 4. un turpmākajos pantos:
- Likumīguma, godīguma un pārredzamības princips: lietotāja piekrišana ir nepieciešama vienmēr pēc tam, kad ir sniegta pilnībā pārredzama informācija par to, kādiem nolūkiem tiek vākti personas dati.
- Mērķa ierobežojuma princips: personas datus vāc konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem.
- Datu minimizēšanas princips: vāc tikai tos personas datus, kas ir noteikti nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti.
- Precizitātes princips: personas datiem jābūt precīziem un vienmēr atjauninātiem.
- Uzglabāšanas laika ierobežojuma princips: personas datus glabā tikai tik ilgi, lai varētu identificēt lietotāju, cik nepieciešams to apstrādes nolūkiem.
- Integritātes un konfidencialitātes princips: personas datus apstrādā tā, lai nodrošinātu to drošību un konfidencialitāti.
- Proaktīvas atbildības princips: Pārzinis ir atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināta iepriekš minēto principu ievērošana.

Personas datu kategorijas
GLOBESE apstrādāto datu kategorijas ir tikai identifikācijas dati. Nekādos apstākļos netiek apstrādātas īpašas personas datu kategorijas VDAR 9. panta nozīmē.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats
Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana. GLOBESE apņemas iegūt skaidru un verificējamu Lietotāja piekrišanu viņa personas datu apstrādei vienā vai vairākos konkrētos nolūkos.
Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanu atsaukt ir tikpat vienkārši, kā to dot. Parasti piekrišanas atsaukšana nav nosacījums tīmekļa vietnes izmantošanai.
Gadījumos, kad Lietotājam ir vai var būt jāsniedz savi dati, izmantojot veidlapas, lai veiktu vaicājumus, pieprasītu informāciju vai ar Tīmekļa vietnes saturu saistītu iemeslu dēļ, Lietotājs tiks informēts, ja kādas no tām aizpildīšana ir obligāta, jo tā ir būtiska veiktās darbības pareizai norisei.


Personas datu apstrādes nolūki.
GLOBESE vāc un pārvalda personas datus, lai atvieglotu, paātrinātu un izpildītu saistības, kas noteiktas starp Tīmekļa vietni un Lietotāju, vai lai uzturētu attiecības, kas izveidojušās Lietotāja aizpildītajās veidlapās, vai lai atbildētu uz pieprasījumiem vai jautājumiem.
Tāpat dati var tikt izmantoti komerciāliem, personalizācijas, darbības un statistikas mērķiem un darbībām, kas saistītas ar GLOBESE korporatīvajiem mērķiem, kā arī datu ieguvei, uzglabāšanai un mārketinga pētījumiem, lai pielāgotu Lietotājam piedāvāto Saturu, kā arī lai uzlabotu Tīmekļa vietnes kvalitāti, darbību un pārlūkošanu.
Personas datu iegūšanas brīdī Lietotājs tiks informēts par to, kādiem fināliem vai specifiiskiem nolūkiem personas dati tiks apstrādāti, t. i., kādiem nolūkiem tiks izmantota vai izmantota iegūtā informācija.

 

Personas datu glabāšanas periodi
Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik minimāli nepieciešams to apstrādes nolūkiem, un jebkurā gadījumā tikai 12 mēnešus vai līdz brīdim, kad lietotājs pieprasa to dzēšanu.
Personas datu iegūšanas brīdī Lietotājs tiks informēts par laikposmu, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, par kritērijiem, kas izmantoti, lai noteiktu šo laikposmu.
Personas datu saņēmēji
Lietotāja personas dati tiks kopīgoti ar šādiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām:
Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google, Inc, Delavēras uzņēmums, kura galvenā ofice atrodas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis ("Google").
Ionos Cloud SL ar juridisko adresi Avenida De La Vega, 1, 5. 28108, Alcobendas (Madride). Spānija.
Gadījumā, ja Pārzinis plāno nosūtīt personas datus trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, personas datu iegūšanas brīdī Lietotājs tiks informēts par trešo valsti vai starptautisko organizāciju, kurai tas plāno nosūtīt datus, kā arī par to, vai ir vai nav Komisijas lēmums par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību.

Nepilngadīgo personas dati
Saskaņā ar VDAR 8. panta un 5. decembra Organiskā likuma Nr. 3/2018 par personas datu aizsardzību un digitālo tiesību garantēšanu 7. panta noteikumiem tikai personas, kas sasniegušas 14 gadu vecumu, var dot piekrišanu, ka GLOBESE likumīgi apstrādā viņu personas datus. Ja bērns ir jaunāks par 14 gadiem, apstrādei ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu piekrišana, un apstrāde tiek uzskatīta par likumīgu tikai tādā apmērā, kādā vecāki vai aizbildņi ir devuši savu piekrišanu.

Personas datu slepenība un drošība
GLOBESE apņemas veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus atbilstoši savākto datu riskam atbilstošam drošības līmenim, lai nodrošinātu personas datu drošību un novērstu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu vai pārveidošanu, kā arī šādu datu nesankcionētu nosūtīšanu vai piekļuvi tiem.
Tīmekļa vietnei ir SSL (Secure Socket Layer) sertifikāts, kas nodrošina personas datu drošu un konfidenciālu pārraidi, jo datu pārraide starp serveri un lietotāju, kā arī atgriezeniskā saite tiek pilnībā šifrēta vai šifrēta.

Tomēr, tā kā GLOBESE nevar garantēt interneta neaizskaramību vai pilnīgu hakeru vai citu personu, kas ļaunprātīgi piekļūst personas datiem, neesamību, Datu pārzinis apņemas bez liekas kavēšanās informēt Lietotāju, ja notiek personas datu drošības pārkāpums, kas var radīt augstu risku fizisko personu tiesībām un brīvībām. Saskaņā ar VDAR 4. pantu personas datu drošības pārkāpums ir jebkurš drošības pārkāpums, kura rezultātā nejauši vai nelikumīgi tiek iznīcināti, pazaudēti vai izmainīti pārsūtītie, uzglabātie vai citādi apstrādātie personas dati, kā arī notiek šādu datu neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
Personas datus par konfidenciāliem uzskata pārzinis, kas apņemas informēt un ar juridisku vai līgumisku pienākumu palīdzību nodrošināt, ka šādu konfidencialitāti ievēro tā darbinieki, partneri un visas personas, kurām tas nodrošina informācijas pieejamību.
Tiesības, kas izriet no personas datu apstrādes Lietotājam ir tiesības attiecībā uz GLOBESE, un tādēļ viņš var izmantot šādas tiesības, kas atzītas RGPD un 5. decembra Organic Law 3/2018 par personas datu aizsardzību un digitālo tiesību garantēšanu pret datu pārzini:
- Piekļuves tiesības: tās ir Lietotāja tiesības iegūt konfirmāciju par to, vai GLOBESE apstrādā viņa personas datus, un, ja tā ir, iegūt informāciju par viņa konkrētajiem personas datiem un apstrādi, ko GLOBESE ir veikusi vai veic, kā arī, cita starpā, pieejamo informāciju par minēto datu izcelsmi un par to, kas ir minēto datu saziņas saņēmēji vai kas ir plānoti saistībā ar minētajiem datiem.
- Tiesības labot: Šīs ir Lietotāja tiesības uz to, lai viņa personas dati, kas izrādās neprecīzi vai, ņemot vērā apstrādes rezultātus, nepilnīgi, tiktu grozīti.
- Tiesības uz dzēšanu: Šīs ir Lietotāja tiesības, ja spēkā esošie tiesību akti nenosaka citādi, pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti; Lietotājs ir atsaucis savu piekrišanu apstrādei un apstrādei nav cita juridiska pamata; Lietotājs iebilst pret apstrādi un nav cita likumīga iemesla turpināt apstrādi; personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu; vai personas dati ir iegūti, tieši piedāvājot informācijas sabiedrības pakalpojumus nepilngadīgai personai, kas jaunāka par 14 gadiem. Papildus dzēšanai pārzinis, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un to īstenošanas izmaksas, veic saprātīgus pasākumus, lai informētu pārziņus, kas apstrādā personas datus, par datu subjekta pieprasījumu dzēst jebkuru saiti ar šiem personas datiem.
- Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: tās ir lietotāja tiesības ierobežot viņa personas datu apstrādi. Lietotājam ir tiesības panākt apstrādes ierobežošanu, ja Lietotājs apstrīd savu personas datu precizitāti; apstrāde ir nelikumīga; Pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi, bet Lietotājam tie ir vajadzīgi, lai iesniegtu pretenzijas; un ja Lietotājs ir iebildis pret apstrādi.
- Tiesības uz datu pārnesamību: Lietotājam ir tiesības saņemt no pārziņa savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam pārzinim. Ja tas ir tehniski iespējams, pārzinis nosūta datus tieši šim citam pārzinim.
- Tiesības iebilst: Šīs ir Lietotāja tiesības atteikties no viņa personas datu apstrādes vai pieprasīt, lai GLOBESE pārtrauc šādu datu apstrādi.
- Tiesības nepiemērot lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp aptauju sagatavošanu: Šīs ir Lietotāja tiesības nepiemērot individualizētu lēmumu, kas balstīts tikai uz viņa personas datu automatizētu apstrādi, tostarp esošo aptauju sagatavošanu, ja vien spēkā esošajos tiesību aktos nav noteikts citādi.
Tāpēc Lietotājs var izmantot savas tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu datu pārzinim ar norādi "RGPD-https://maderoterapiaacademyglobal.com/", norādot:

- Lietotāja vārds, uzvārds un personas apliecības kopija. Gadījumos, kad ir atļauta pārstāvība, ar tādiem pašiem līdzekļiem būs jānorāda arī persona, kas pārstāv Lietotāju, kā arī dokuments, kas apliecina pārstāvību. NKI fotokopiju var aizstāt ar jebkuru citu juridiski derīgu personu apliecinošu dokumentu.
- Pieprasījums, norādot pieprasījuma iemeslus vai informāciju, kurai tiek pieprasīta piekļuve.
- Adrese paziņojumu sniegšanai. - Pieteikuma iesniedzēja datums un paraksts.
- Jebkurš dokuments, kas apliecina iesniegto pieprasījumu.
Šo pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus var nosūtīt uz šādu adresi un/vai e-pasta adresi:
Pasta adrese: C/La Hoz 17.
E-pasts: maderoterapiaenmalaga@gmail.com

Saites uz trešo personu vietnēm
Tīmekļa vietnē var atrasties hipersaites vai saites, kas ļauj piekļūt trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras nav GLOBESE un kuras tādējādi nav GLOBESE pārvaldībā. Šādu tīmekļa vietņu īpašniekiem ir sava datu aizsardzības politika, un viņi paši katrā gadījumā ir atbildīgi par saviem failiem un savu privātuma praksi.
Sūdzības uzraudzības iestādei
Gadījumā, ja Lietotājs uzskata, ka pastāv problēma vai spēkā esošo noteikumu pārkāpums attiecībā uz viņa personas datu apstrādes veidu, viņam ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā valstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta. Spānijas gadījumā uzraudzības iestāde ir Spānijas Datu aizsardzības aģentūra (https://www.aepd.es/).

II. ŠĪS PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEŅEMŠANA UN IZMAIŅAS
Ir nepieciešams, lai Lietotājs ir iepazinies ar šajā Privātuma politikā ietvertajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem un piekrīt tiem, kā arī piekrīt savu personas datu apstrādei, lai Datu pārzinis varētu rīkoties norādītajā veidā, termiņos un nolūkos. Tīmekļa vietnes izmantošana nozīmē, ka piekrītat tīmekļa vietnes privātuma politikai.
GLOBESE patur tiesības mainīt savu Privātuma politiku saskaņā ar saviem kritērijiem vai Spānijas Datu aizsardzības aģentūras likumdošanas, tiesu prakses vai doktrīnas izmaiņu dēļ. Par šīs Privātuma politikas izmaiņām vai atjauninājumiem Lietotājam netiks skaidri paziņots. Lietotājam ieteicams periodiski aplūkot šo lapu, lai sekotu līdzi jaunākajām izmaiņām vai atjauninājumiem.
Šī Privātuma politika tika atjaunināta, lai pielāgotos Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (RGPD) un 5. decembra Organiskajam likumam 3/2018 par personas datu aizsardzību un digitālo tiesību garantēšanu.

bottom of page